Breadcrumb

Loometoetused

VABAKUTSELISE LOOVISIKU LOOMETOETUS

 

Vabakutseliste loovisikute ning loomeliitude toetamist reguleerib Loovisikute ja loomeliitude seadus (LLS). Seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning parandada loomeliitude kaudu loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.

Kui vabakutselise loovisiku loometööga seotud tegevuses on tekkinud periood, mil tema sissetulek ei ületa poolt Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus, võib ta esitada liidu juhatusele vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse.

Vabakutselisel loovisikul, kes kuulub ühte tunnustatud loomeliitudest ja vastab LLS tingimustele, on õigus saada loomeliidu kaudu loometoetust kuus kuud, võimalusega pikendada toetuse perioodi veel kuue kuu võrra. Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning toetuse saajale on tagatud ka ravikindlustus.

Toetuse saamiseks peab vabakutseline loovisik esitama taotluse oma loomeliidule. Juhul kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ning pole teinud avaldust, et tema kohta arvestataks toetust vaid ühele loomeliidule, tuleb taotlus esitada kõigile loomeliitudele, mille liige ta on.

Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:

1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;

2) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;

3) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;

4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;

5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;

6) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;

7) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.

 


Tähelepanuks loometoetuse taotlejale: Kunstnike Liidu 2023. aasta loometoetuse vahendid on lõppenud ja uusi toetusi ei määrata.

Vabakutselisel loovisikul, kelle taotluse rahuldamisest keelduti osaliselt või täielikult, on õigus esitada uus taotlus riigieelarvest järgmise aasta toetuse eraldamisel, kui ta uue taotluse esitamise ajal vastab käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud tingimustele.

 


Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik loomeliidu juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku taotluse ja CV Eesti Kunstnike Liidu juhatusele. Palume avaldused saata e-posti aadressile mari-liis.tammi@eaa.ee.

Lae avalduse blankett alla siit: Avaldus

Loometoetuse määramise otsustab loometoetamise määramise komisjon 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Loometoetust makstakse üks kord kuus.

EKL loometoetuste ja stipendiumite komisjon: Elin Kard (esinaine), Vano Allsalu, Heie Treier, Kaire Rannik, Maria-Kristiina Soomre (Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium).

Loovisikute ja loomeliitude seaduse koordinaator on Mari-Liis Tammi.

 

 
Tagasi algusesse