Breadcrumb

Eesmärgid ja tegevus

Tänane Eesti Kunstnike Liit tugineb tegevuses väärikale, 20. sajandi suurte sündmustega sammu käinud ajaloole, kus eelkäijatena joonistuvad välja Eesti Kujutavate Kunstnikkude Keskühing (EKKKÜ) (1922), Eesti Nõukogude Kunstnike Liit (1943) ja Eesti NSV Kunstnike Liit (1957).
 
EKL on oma 997 liikme (seisuga 12.12.2018) ja 18 alaliiduga Eesti suurimaid loomeliite. Liidu eesmärgiks on kunstivaldkonna arendamine ja selle kandepinna laiendamine Eestis, kunstnike huvide kaitsmine ja nende loomingulise tegevuse toetamine.
 
EKL-i põhitegevusalaks on loomeliidu tegevus (EMTAK 94121), mis hõlmab muuhulgas osalust kultuuripoliitika kujundamisel ja valdkondlikes arendustegevustes, kunstnike, kuraatorite, kunstiteadlaste ja kunstitöötajate huvide kaitsmist ning nende töö- ja loometingimuste edendamist.
 
EKL-i põhitegevusega seotud tegevusaladeks on:
1) toimimine valdkondliku ekspertorganisatsioonina (sealhulgas ekspertide nimetamine komisjonidesse ja žüriidesse, osalus seadusloomes (nt loovisikute sotsiaalsete garantiide, autoriõiguse, kunstiteoste tellimise seaduse teemadel), strateegiate ja tegevuskavade väljatöötamisel);
2) koostöö kunsti ja kultuuri valdkonna organisatsioonidega Eestis ja rahvusvaheliselt, samuti Eesti riigi ja kohalike omavalitsustega; eesti kunstnike rahvusvaheliste sidemete edendamine;
3) näitusetegevus EKL-ile kuuluvates galeriides (Hobusepea, Draakoni, HOP, Vabaduse) ning Tallinna Kunstihoones (EKL-i ja Eesti Vabariigi poolt asutatud ja toetatav sihtasutus Kunstihoone); samuti korraldab liit näitusetegevust Toompea lossi kunstisaalis;
4) majandustegevus eesmärgiga teenida vahendeid põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks, sealhulgas liidule kuuluva loometaristu (ateljeed, töökojad, galeriid) korrashoiuks ja jätkusuutlikuks arendamiseks liidule kuuluvatel kinnistutel (Vabaduse väljak 6 ja 8, Hobusepea 2, Pärnu mnt. 154, Muhu kunstitalu);
5) korralduslik tegevus võimaldamaks valdkonnas tegutsejatele paremaid töö- ja loometingimusi eelnimetatud kinnistutel tegutsevates loomekeskustes, sealhulgas erialaste ning interdistsiplinaarsete projektide algatamise ja elluviimise kui sihipärase (professionaalsele kunstiloomele keskenduva) kinnisvarahalduse ja renditegevuse kaudu;
6) erialase kompetentsi koondamine ja ideede ning praktikate vahetuse soodustamine EKL-i 18 alaliidu tegevuse vahendamise ja koondamise kaudu.
 
EKL on Eestis suurima professionaalsetele kunstnikele suunatud kunstitaristu valdaja ja arendaja ning produktsiooni- ja esitluskeskkondade pakkuja tegevkunstnikele. Liidu jaoks on tegevus kinnisvaraomanikuna seotud  organisatsiooni sisuliste eesmärkidega, mis seab tulipunkti kunstiloomeks ja –näitamiseks kavandatud ja ehitatud ruumide sihipärase ja jätkusuutliku arendamise ning üürimise loovisikutele jõukohase hinnaga. Aastal 2019 on EKLil enam kui 200 rentnikku, neist üle 90 on ARSi kunstilinnakus tegutsevad kunstnikud, disainerid ja loovettevõtjad.
 
EKL-i poolt kunsti valdkonnas tegutsevatele loovisikutele ja –ettevõtjatele pakutavad võimalused ja tingimused (tasuta näitusevõimalused liidu galeriides, soodsa hinnaga stuudiod ja töökojad, külalisateljee kasutamise võimalus jm) ei ole üldjuhul piiratud liidu liikmeskonnaga - liidule kuuluv loometaristu ja sellega seotud (tugi)teenused on eelkõige valdkonna kui terviku käsutuses.
 
Olulist mõju valdkonnas tegutsevatele loovisikutele ja –ettevõtjatele omavad EKLi poolt vahendatavad loovisiku toetused ja stipendiumid ning kunstnikupalk, samuti EKLi poolt makstavad esinemistasud galeriides.
 
EKLi liikmetele väljastatakse rahvusvaheline IAA liikmekaart, mis tagab tasuta või soodsa sissepääsu paljudele näitustele ja muuseumidesse kogu maailmas.
 
Eesti Kunstnike Liit viib aastatel 2017-2019 EASi toetusel ellu projekti „Avatud ARS“, mille tuumaks on legendaarse kunstikombinaadi ARS (Pärnu mnt. 154, Tallinn) ruumilis-funktsionaalne avamine, keskse promotsiooni- ja koolituskeskuse, projektiruumi ning keraamikakeskuse väljaarendamine. Projekti „Avatud ARS 2“ raames on kavandatud erinevaid produktsiooni- ja esitlusvõimalusi ning tugiteenuseid hõlmavate teenuspakettide väljaarendamine ja piloteerimine nii loomemajanduse valdkonnas alles alustavatele kunstnikele kui juba rahvusvaheliselt tunnustatud loovettevõtjatele, nende erialase arengu, koostöö ja müügitegevuse toetamine.
 
21. sajandi ARS ühendab innovatsiooni ja ajaloo, kaasaegsed praktikad ja tehnoloogia ning eesti professionaalse kunsti traditsioonilised meistrioskused. ARSi funktsionaalselt tervikliku kunstilinnaku missiooniks on pakkuda tarbekunstnikele, disaineritele ja kaasaegse kunsti väljal töötavatele kunstnikele inspiratsiooni, loomeruumi ja tuge loomingu teostamiseks, eksponeerimiseks ja rahvusvahelistumiseks, toetada loovisikute erialast arengut, ettevõtlikkust ja võrgustumist. ARSi arenguvisiooniks on kujuneda rahvusvaheliseks disaini, tarbe- ja kaasaegse kunsti tõmbekeskuseks Läänemere regioonis ja laiemaltki.

EKL tegevus 2016-2018


EKL tegevus 2013-2015
Tagasi algusesse