Kriisiabi disainiettevõtetele

06.05.2020

Taotlusvooru eesmärk on COVID-19 puhangust tingitud erakorralise abi andmine disainivaldkonna mikro- ja väikeettevõtetele nende põhitegevusega seotud kulude ja eesolevate möödapääsmatute kulude, mille katmiseks planeeritud tulud on oluliselt vähenenud, kompenseerimiseks.
 
Toetust võivad taotleda:
 
Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud.
 
Selgitus: Meetmega toetatakse disainerite mikro- ja väikeettevõtteid, isetootvaid disainereid, kelle elatusallikas on autorilooming, mida nad müügi eesmärgil tiražeerivad. Autoriloomingu all mõistetakse originaalteoseid, mis on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus Autoriõiguse seaduse tähenduses. Toetatakse disainer-ettevõtjaid, kelle ettevõte on materjalipõhise disaini alal vähemalt kolm aastat tegutsenud, viimase kolme aasta keskmine majandusaasta käive on vähemalt 25000 eurot ning kes loovad soovitavalt professionaalsel tasemel ekspordipotentsiaaliga uudse vormikeelega materjalipõhiseid tooteid.
 
Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
 
- Ettevõtte tegevusalaks on materjalipõhine disain.
- Disainer-ettevõtja elatusallikas on autorilooming.
- Ettevõtte viimase kolme majandusaasta keskmine käive on vähemalt 25000 eurot.
- Ettevõte on tegutsenud disaini alal vähemalt kolm aastat.
- Ettevõte ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
- Ettevõttel puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 2020. a 12. märtsi või on need ajatatud.
- Ettevõttel ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga.
- Ettevõtte 2019. aasta majandustegevusest laekunud tulu ja erasektori toetus kokku peab moodustama vähemalt 10% kogutuludest, kuid mitte vähem kui 5000 eurot.
 
Taotlemine
 
Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.
 
Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
 
- üldandmed taotleja kohta;
- Eesti Disainerite Liidu kinnituskiri, millest nähtub, et taotleja tegevus põhineb autoriloomingul ja ta tegutseb isetootva disaineri põhimõttel materjalipõhise disaini alal;
- teave, kui taotleja on taotlenud samadele vältimatutele püsikuludele toetust samal ajal mitmest COVID-19 abimeetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest;
- eriolukorra eelne 2020. a eelarve, sealhulgas kõik tulud ja kulud, investeeringud ja muud kohustused võrdluses eriolukorra mõjusid arvestava 2020. a korrigeeritud eelarvega;
- seletuskiri eelarve juurde, milles käsitletakse muutusi tulude ja kulude struktuuris, sealhulgas summaliselt, mis on hinnanguline tulude langus kitsalt eriolukorra ajal; kulude struktuuris ülevaade kokkuhoiu kohtadest ja muudest kulude muutustest, sealhulgas mitte põhitegevusega seotud tegevustega kaasnevad kulud ja tulud;
- sisuline ülevaade tegevusplaani muutustest ja selle mõjust eelarvele ja tegevuse jätkusuutlikkusele;
- teave Eesti Töötukassa töötasu hüvitise meetmest või mõnest muust eriolukorra meetmest saadud või taotletava hüvitise suuruse kohta. Kui Eesti Töötukassasse ei pöördutud või sinna ei kvalifitseerutud, siis vastav põhjendus;
- taotlejaks olev juriidiline isik, välja arvatud riigi raamatupidamiskohustuslane, esitab tõendatud info 2019. a majandustegevusest laekuva tulu suuruse kohta kogutuludest. Tõendiks võib olla raamatupidamisprogrammi väljavõte või majandusaasta aruanne või selle projekt või maksuameti tõend või statistikabaasi info;
- volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna kaudu.
 
Taotlusvoor avatakse 8. mail ning taotluste esitamise tähtpäev on 18. mai 2020.
 
Taotluse menetlemise tähtpäev on kuni 30 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.
Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.
Tagasi üles