Breadcrumb

COVID-19: info ja nõuanded

Kõige uuema kriisi puudutava informatsiooni leab siit!

312 Eesti disainiettevõtte ühine pöördumine EV kriisikomisjonile!​

Elin Kard eriolukorrast Kunstiministeeriumi saates

Tallinna linna toetused ja teenused

 
ABI LOOVISIKU TOETUSEST
 
Sissetulekute puudumisel ja majanduslikesse raskustesse sattumisel on võimalik taotleda loovisiku toetust. Lisainfo on leitav siit
 
Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:
 
1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
2) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele 
     eelnenud kuul;
3) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
6) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
7) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.
 
Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning toetuse saajale on tagatud ka ravikindlustus.
 
Juhul kui teate professionaalsete kunstnike seas kedagi, kes vajab abi, aga liitu ei kuulu, siis saab toetust taotleda seaduse raames läbi kultuuriministeeriumi, täpsemad juhised ja taotlusvormi leiab ministeerium kodulehelt: https://www.kul.ee/et/loomeliidud-ja-vabakutseliste-loovisikute-loometo…
 
 
TEADMISEKS: TOETUSED JA ABI LOOMEETTEVÕTJALE
 
Praegu kogu maailmas toimuv ning Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukord mõjutab negatiivselt väga paljusid eluvaldkondi, teiste hulgas on tugevasti häiritud tegevus kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas – seda eriti loomingu esitlemise ja teoste müügi osas. Juhime teie tähelepanu viimastel päevadel Eestis välja kuulutatud toetusmeetmetele ja –võimalustele, mis rakenduvad väikeettevõtjatele sõltumata nende tegevusvaldkonnast.
 
1) Töötasu hüvitis
Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.
 
Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot. NB! Töötasu hüvitist makstakse töölepingu (mitte käsunduslepingu) alusel töötamise korral.
 
Hüvitist saab taotleda sõltumata ettevõtte suurusest (st see rakendub ka mikroettevõtjatele) juhul, kui on täidetud vähemasti kaks järgnevatest tingimustest:
- tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
- tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
- tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.
 
Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi (märts-mai 2020) jooksul. Toetusmeetme tingimuste ja reeglite kohta loe lähemalt https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis
 
2) Maksu- ja Tolliamet: toetus FIEle sotsiaalmaksu tasumisel ja ettevõtte maksuvõla intressivabastus
Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata kriisiga kaasnevate majandusraskustega toime tulla.
 
Riik kannab FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa nende Maksu- ja Tolliametis (MTA) olevatele ettemaksukontodele. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, siis saab ta seda raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks kas koheselt või tulevikus ja võib selle küsida oma pangakontole. Toetusmeetme tingimuste ja reeglite kohta loe lähemalt https://www.emta.ee/et/uudised/riik-toetab-fie-sid-sotsiaalmaksu-tasumi…
 
Nii FIE-dele kui ka teistele maksumaksjatele ei arvutata ega määrata kahe kuu jooksul ehk 1. märtsist kuni 1. maini, maksuvõlgadelt intresse ja neid ei tule ka hiljem tasuda. Kõik deklaratsioonid tuleb siiski õigeaegselt esitada ja kui vähegi võimalik, ka maksud ära maksta. Loe lähemalt https://www.emta.ee/et/uudised/eriolukorras-peatatakse-maksuvolgade-int…
 
MTA juhised eriolukorra poolt mõjutatud ettevõtetele on leitavad https://www.emta.ee/et/eriolukord
 
3) Kredex
KredEx aitab koroonaviiruse Covid-19 tõttu raskustesse sattuvaid ettevõtteid läbi uute kriisimeetmete. Esimese meetmepaketina hakkab KredEx olukorra leevendamiseks pakkuma järgmisi uusi teenuseid:
1) Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks ja uute laenude väljastamiseks.
2) Erakorraline laen. Kui pangad ettevõtteid enam ei finantseeri, annab KredEx ettevõttele vajadusel erakorralist käibekapitali laenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks või investeerimislaenu, et ära kasutada koroonapuhangu poolt loodud ja ka teisi uusi ärivõimalusi.
3) Täiendav tagatisfond laenukäenduste pakkumiseks.
 
Kredexi kriisimeetmete kohta loe lähemalt https://www.kredex.ee/et/koroona
 
4) Esmane õigusabi
Eesti Kunstnike Liit võimaldab oma liikmetele tasuta esmast õigusabi, mida osutab kogenud jurist Vahur Glaase. Juristi teenus sisaldab professionaalseid nõuandeid nii loomevaldkonna ja -ettevõtlusega haakuvates (nt autoriõiguse, kunstiteoste tellimise ja teostamisega seotud lepingute, töölepingute, erialaste koostöölepingute jmt) kui eraelulistes (perekond, vara, üürisuhted jne) küsimustes.
 
NB! Seoses eriolukorraga oleme laiendanud eelnimetatud teenust ka neile kunstnikele, disaineritele ja loomeettevõtjatele, kes ei ole EKLi liikmed, kuid rendivad ruume EKLi hoonetes (Pärnu mnt 154, Vabaduse v 6 ja 8, Hobusepea 2).
 
Õigusabi osutatakse eelregistreerimisega vahur@glaase.ee või telefonil 5091212 vastavalt kokkuleppele kas kohapeal (õigusbüroo Ignatius, Hobusepea 2 II korrus) või elektrooniliste sidevahendite kaudu. Esmane õigusabi hõlmab kaasuse arutelu ja nõuannet, kuidas seda oleks õiguslikult mõttekas lahendada. Loe lähemalt http://www.eaa.ee/esmane-oigusabi

 
 
KRIISIABI TAOTLUSVOOR KULTUURIKORRALDAJATELE
 
Esmaspäeval, 3. mail avaneb kriisiabi toetusvoor eraõiguslikele ja kohalike omavalitsuste hallatavatele kultuurikorraldajatele ning tugiteenuste pakkujatele. Taotlusvoor on avatud 3. maist ja taotluste esitamise tähtaeg on 17. mai kell 23.59.
 
Toetuse eesmärk on leevendada koroonaviirusest põhjustatud kriisi mõju, mis on ohustanud kultuurikorraldajate toimetulekut. Taotlusvooru planeeritud eelarvemaht on 8 850 000 eurot.
Taotlejaks võib olla kohaliku omavalitsuse üksus või Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, välja arvatud riigi asutatud sihtasutus. Kultuurikorraldaja on selle kriisiabi määruse mõistes:
 
- muuseum, kes vastab muuseumiseaduses § 2 lõikes toodud mõistele;
 
- taotleja, kes tegutseb näituseasutuse või näitusepaigana, mis korraldab põhitegevusena regulaarse programmi alusel kunstinäitusi, millest on avalikkust teavitatud ning mis on olnud avalikkusele kättesaadav,
 
ning taotleja, kes tegeleb tehnilise teenuse või muude kunstinäituste korraldamiseks vajalike tugiteenuste pakkumisega, sh kunstiteoste produktsioonige tegelev taotleja;
 
- taotleja, kes korraldab vähemalt 2018. aastast regulaarseid arhitektuuri- või disainisündmusi, millest on avalikkust teavitatud ning mis on olnud avalikkusele kättesaadav;
 
- kauplus, mis on spetsialiseerunud kunstitarvete, nootide või kunsti-, muusika-, teatri-alase kirjanduse müügile, kelle toodete müük toimub füüsilisel pinnal ning kelle vastava valdkonna trükised või kunstitarbed moodustavad tema tootevalikust enamuse;
 
- kunstiteoseid vahendav kauplus või galerii, kelle toodete müük toimub füüsilisel pinnal ning kelle müüdavatest teostest moodustab enamuse Eesti Kunstnike Liitu kuuluvate autorite originaallooming;
 
- taotleja, kes tiražeerib müügi eesmärgil materjalipõhise disaini originaalteoseid, mis on ettevõtte omanike hulka kuuluva autori enda intellektuaalse loomingu tulemus autoriõiguse seaduse tähenduses, kelle 2019. aasta käive ületas 18 000 eurot ning kes on tegutsenud taotluse esitamise hetkeks vähemalt kolm viimast aastat.
 
Toetussumma arvutamise aluseks on vastavalt tegutsetud kuudele 2019. aastal teenitud 2,5 kuu keskmine käive, kuid mitte rohkem kui 150 000 eurot taotleja kohta.
 
Loe meetmest ja selle taotlemistingimustest lähemalt:
 
ARSTIABI KRIISI AJAL
 
Mis saab, kui tervisekindlustust pole, aga vajate arstiabi kas seoses koroonaviirusega või muude tervisemuredega?
 
Haigekassa tasub ravikindlustamata inimeste koroonaviirusega seotud kulud, täpsema informatsiooni leiate siit.
 
Koroonaviiruse kahtluse korral rahastab ravikindlustamata inimeste vältimatut abi ja perearsti suunamisel testide tegemist haigekassa. Inimesed, kel pole perearsti, saavad abi küsida lähimast perearstikeskusest. See puudutab koroonaviiruse ravi haiglas ja ka perearsti määratud teste.
 
Viirusega seotud küsimuste korral leiate informatsiooni siit.
 
Tavapärast ambulatoorset abi osutavad vajadusel kindlustatud ja ravikindlustuseta isikutele erakorralise meditsiini osakonnad ja Tallinna elanike registrisse kantud isikutele Lääne-Tallinna Keskhaigla Nõmme tervisekeskus.
 
Ravimitoetused
 
Kultuurkapitali nõukogu kehtestas võimaluse anda taotlusvoorude vahelisel ajal eriolukorra kehtimise ajal ka ravimitoetusi.
 
 
Tagasi algusesse