In English Esileht  |   Sisukaart       
  
AVALEHT > LIIT > levaade > Uudised >
Muudatused Loovisikute ja loomeliitude seaduses


Vlja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. juuli 2009. a otsusega nr 518

LOOVISIKUTE JA LOOMELIITUDE SEADUSE MUUTMISE SEADUS
Vastu vetud 18. juunil 2009. a

Loovisikute ja loomeliitude seaduses (RT I 2004, 84, 568; 2009, 11, 67) tehakse jrgmised muudatused:

1. Paragrahv 3 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

« 3. Vabakutseline loovisik

(1) Vabakutseline loovisik on kesoleva seaduse 2 likes 1 mrgitud loomealal tegutsev autor vi esitaja, kes ei ole avalikus teenistuses vi ei tta tlepingu vi muu sellesarnase psiva iseloomuga vlaigusliku lepingu alusel.

(2) Vabakutseline loovisik kantakse riregistrisse fsilisest isikust ettevtjana.

(3) riregistrisse kandmisel vib vabakutseline loovisik oma rinimes kasutada tiendit «vabakutseline loovisik».»

2. Paragrahvi 5 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

«(2) hte loomeliitu vivad kuuluda vaid hel kesoleva seaduse 2 likes 1 mrgitud loomealal tegutsevad loovisikud. Kujutavat ja rakenduskunsti ksitatakse kesoleva paragrahvi thenduses he loomealana.»

3. Paragrahvi 6 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

«(2) Kesoleva paragrahvi like 1 punktides 4–7 nimetatud korrad vivad olla kinnitatud phikirja alusel eraldi dokumendiga.»

4. Paragrahvi 14 lige 1 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

«(1) Loomeliidul on igus nuda oma liikmeks olevatelt loovisikutelt andmeid loodud teoste ja esituste kohta vastavalt phikirjale vi selle alusel stestatud korrale.»

5. Paragrahvis 16 tehakse jrgmised muudatused:

1) like 2 punktid 2 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) like 2 punkt 6 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

«6) ei saa riiklikku pensioni ega vlisriigi poolt makstavat pensioni, vlja arvatud tvimetuspension osalise tvime kaotuse korral, kui selle suurus ei leta poolt kesoleva seaduse 18 likes 5 nimetatud loometoetuse suurusest;»;

3) paragrahvi tiendatakse likega 3 jrgmises snastuses:

«(3) Loometegevusest saadava sissetuleku hulka ei arvata loovisikule laekuvat loometegevusest saadavat sissetulekut, mille suurus ei leta poolt kesoleva seaduse 18 likes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus ja tulumaksuseaduse 19 likes 3 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu.»;

4) paragrahvi tiendatakse likega 4 jrgmises snastuses:

«(4) Loometoetuse taotlemiseks peab vabakutseline loovisik olema kantud riregistrisse.»

6. Paragrahvis 18 tehakse jrgmised muudatused:

1) lige 3 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

«(3) Loomeliit otsustab toetuse mramise kuni 45 tpeva jooksul taotluse esitamisest arvates.»;

2) lige 5 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

«(5) Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud ttasu alammr hes kuus. Sellele lisatakse sotsiaalmaksusumma, mis tuleb tasuda sotsiaalmaksuseaduse kohaselt.»;

3) paragrahvi tiendatakse likega 71 jrgmises snastuses:

«(71) Vabakutselise loovisiku taotluse alusel vib loomeliit otsustada likes 7 nimetatud loometoetuse saamise perioodi pikendada kuue kuu vrra, kui taotluse esitamise ajal vastab vabakutseline loovisik endiselt kesoleva seaduse 16 likes 2 stestatud tingimustele. Loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vhemalt 30 peva enne loometoetuse maksmise perioodi lppemist.»;

4) lige 8 tunnistatakse kehtetuks.

7. Paragrahvi 19 tiendatakse ligetega 7 ja 8 jrgmises snastuses:

«(7) Kultuuriministeeriumil on igus keelduda kesoleva paragrahvi likes 1 esitatud taotluse rahuldamisest vi rahuldada see osaliselt, kui kesoleva seaduse alusel loomeliitudele riigieelarvest eraldatud toetusest reservi jetud vahendid on jooksvaks eelarveaastaks lppenud vi vahenditest ei piisa taotluse tielikuks rahuldamiseks.

(8) Kesoleva paragrahvi likes 7 nimetatud juhul on vabakutselisel loovisikul, kelle taotluse rahuldamisest keelduti osaliselt vi tielikult, igus esitada uus taotlus riigieelarvest jrgmise aasta toetuse eraldamisel, kui ta uue taotluse esitamise ajal vastab kesoleva seaduse -s 16 stestatud tingimustele.»

8. Paragrahvi 20 tiendatakse ligetega 4 ja 5 jrgmises snastuses:

«(4) Loomeliidul on igus katkestada kesoleva seaduse -s 18 stestatud loometoetuse maksmine, kui loomeliidul lppevad kesoleva seaduse 12 like 1 kohaselt eraldatud vahendid, ja keelduda uute taotluste rahuldamisest.

(5) Kesoleva paragrahvi likes 4 nimetatud juhul on vabakutselisel loovisikul, kellele loometoetuse maksmine katkestati vi kelle taotluse rahuldamisest keelduti, igus esitada uus taotlus riigieelarvest jrgmise aasta toetuse eraldamisel, kui ta uue taotluse esitamise ajal vastab kesoleva seaduse -s 16 stestatud tingimustele.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA


http://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=print&id=13201526


Print   
EAA © 2005 Aadress: Vabaduse vljak 6, 10146 Tallinn | Tel: 6 273 630 | Faks: 6 273 631 | ekl@eaa.ee