In English Esileht  |   Sisukaart       
  
AVALEHT > KASULIK INFO > Loometoetused- ja stipendiumid >
Loometoetuste ja stipendiumite maksmise kord

Eesti Kunstnike Liidu
riigieelarvest saadavate toetuste maksmise kord


I ldstted

1. Kesolev kord on kehtestatud Eesti Kunstnike Liidu volikogu 7.veebruari 2005.a. otsusega tulenevalt Loovisikute ja loomeliitude seadusest ja liidu phikirjast.

2. Kesoleva korraga mratakse kindlaks loometoetust saavate isikute ja loometoetuste le arvestuse pidamise kord, loometoetuse mramise komisjoni tkord, loovisikutele makstavate stipendiumide ja muude hvitiste maksmise alused ja kord, samuti kord loodud vi esitatud teostest teatamiseks ja registreerimiseks.

II Loometoetuste maksmine ja arvestus

3. Kultuurilise loovuse ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel silimise ja arenemise ning loomeliidu kaudu loovisikute loometegevuse tingimuste parandamiseks ning selleks tagatiste loomiseks eraldatud riigieelarvest loomeliidule toetusi kasutatakse:
1)loometoetuste maksmiseks vabakutselistele loovisikutele;
2)loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud tiendppeks antavateks stipendiumideks, kui toetust ei kasutata aasta jooksul eelmises alapunktis nimetatud otstarbel.

4. Vabakutselise loovisiku loometoetust on igus saada vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut. Vabakutselise loovisiku loometoetust on igus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab seaduses nendele tunnustele.

5. Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik kirjaliku taotluse loomeliidu juhatusele. Avaldusele lisab taotleja vastavaid asjaolusid kinnitava dokumendi, tendi jms. Loomeliit vib nuda toetuse mramise otsustamiseks tiendavate dokumentide esitamist.

6. Loometoetust on igus saada vaid he loomeliidu kaudu.

7. Loometoetuse mramise otsustab loometoetuse mramise komisjon 15 tpeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

8. Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suurus on kehtestatud seadusega lhtudes palga alammrast, millele lisandub sotsiaalmaksu summa, mis tuleb tasuda sotsiaalmaksu kohaselt.

9. Loometoetust makstakse ks kord kuus seaduses ettenhtud aja jooksul ja korras.

10. Vabakutseline loovisik on kohustatud viivitamatult teatama asjaoludest, mis vlistavad loometoetuse maksmise.

11. Loometoetuse maksmine lpetatakse kui vabakutseline loovisik on esitanud toetuse taotlemisel valeandmeid vi ta ei vasta seaduses stestatud tingimustele toetuse saamiseks. Valeandmete esitamise tulemusena saadud loometoetuse on vabakutseline loovisik kohustatud tagastama ja ta kaotab kolmeks aastaks loometoetuse taotlemise iguse.

12. Saadud toetuste kohta peab loomeliit eraldi arvestust. Kui toetuse summat ei kasutata vastava aasta jooksul, on loomeliidul igus lejnut kasutada jrgmisel aastal.

13. Loomeliit peab vabakutselise loovisiku loometoetuse saajate registrit, millesse kantakse toetust saava loovisiku nimi, toetuse saamise ajavahemik ja vajadusel muud andmed.


III Loometoetuste komisjon

14. Vabakutseliste loovisikute loometoetuste vljamaksmise otsustamiseks moodustatakse loometoetuse mramise komisjon. Antud komisjon otsustab samuti riigi eelarvest saadud toetuste maksmise loovisikute loometegevuseks, stipendiumideks ja muudeks hvitisteks.

15. Komisjon moodustatakse vhemalt viieliikmelisena Eesti Kunstnike Liidu volikogu otsusega ning selle liikmed valitakse volikogu poolt liidu liikmete hulgast. Komisjoni koosseisu kuulub riigi esindajana Kultuuriministeeriumi ametnik, kelle nimetab kultuuriminister ja Eesti Kunstnike Liidu juhatusest kunstnike liidu president ja asepresident.

16. Kui komisjoni ei ole moodustatud, vi kui komisjon osutub tvimetuks, titab komisjoni lesandeid Eesti Kunstnike Liidu juhatus kuni komisjoni uue koosseisu valimiseni, kaasates riigi esindaja Kultuuriministeeriumist.

17. Komisjon valib endi hulgast komisjoni esimehe .

18. Komisjon peab koosolekuid vastavalt vajadusele kuid vhemalt kuus korda aastas.

19. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees.

20. Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees vi komisjoni poolt valitud koosoleku juhataja.

21. Komisjoni koosoleku toimumisest antakse komisjoni liikmetele teada vhemalt viis peva enne koosoleku toimumist. Kutses nidatakse koosoleku toimumise aeg, koht ja pevakord.

22. Komisjoni koosolekule esitatavad avaldused ja materjalid vtab vastu ning koondab EKL-i juhatus.
23. Komisjoni koosolek on otsustusvimeline kui sellest vtab osa le poole komisjoni liikmetest.

24. Komisjoni otsused tehakse lihthlteenamusega. Hlte poolekslangemisel on otsustav hl komisjoni esimehel. Hletusviisi otsustab komisjon ise.

25. Komisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kik koosolekust osavtnud komisjoni liikmed. Eriarvamused protokollitakse.

26. Komisjon lhtub otsuse tegemisel Eesti Vabariigi igusaktidest, Eesti Kunstnike Liidu phikirjast ja kesolevast korrast. Komisjon teeb otsuseid lhtudes erapooletusest ja vljaspool isikutevahelisi huvisid.

27. Komisjoni tegevuse aastaaruande kuulab ra Eesti Kunstnike Liidu volikogu.

28. Eesti Kunstnike Liit esitab aruandeid riigi eelarvest saadud toetuste kohta seaduses stestatud korras. Jrelvalvet teostaval isikul on igus tutvuda andmete ja dokumentidega, mis kajastavad loovisikute loodud teoseid ja esitusi ning loometoetuste maksmist.

IV Stipendiumide ja hvitiste maksmine

29. Loomeliit vib maksta oma liikmetele loovisiku loometegevuseks ning sellega seotud tiendusppeks ettenhtud stipendiumi. Nimetatud ei kuulu rakendamisele kui loovisik saab stipendiumi teisest loomeliidust. Loomeliit vib maksta samuti loovisikule seoses tema loometga seotud lhetusega seotud sidu- ja majutuskulude hvitisi ning pevarahasid.

30. Stipendiumi tiendusppeks vib maksta loovisikule, kes oma tde ja kunstivimete poolest on tuntud ning tunnustatud. Stipendium vidakse mrata ka noortele, oma loometee hakul olevatele loovisikutele, kes on vastava hariduse vi ettevalmistusega.

31. Stipendium mratakse mitte pikema aja peale kui ks aasta. Stipendium makstakse vlja kuude kaupa.

32. Seoses lhetusega seotud sidu- ja majutuskulusid ning pevaraha hvitatakse juhul kui selline lhetus on eelnevalt koosklastatud vi heakskiidetud komisjoni poolt. Erandlikel juhtudel ning kiki asjaolusid kaaludes vib nimetatud hvitist maksta loovisikule komisjoni ilma eelneva koosklastamiseta kui selline lhetus oli tingitud ootamatutest asjaoludest ja vimalustest. Lhetuse otsustamisel lhtutakse lhetuse otstarbekusest, ajast ja kuludest.

33. Lhetatu on kohustatud esitama sisulise aruanne lhetuse jrelduste kohta ning lhetuse vljamaksmiseks vastavad kuludokumendid.

34. Toetust loometegevuseks mratakse hekordselt ettenhtud piirides komisjoni rangemisel, arvestades toodud phjusi ja saavutusi ning arvestades vastava alaliidu arvamust.

35. Loovisikute loometoetuste, stipendiumide ja muude hvitiste maksmised kajastatakse registris analoogiliselt loometoetustega.

V Teoste ja esituste register

36. Loomeliidul on igus nuda oma liikmeks olevatelt loovisikutelt andmeid loodud teoste ja esituste kohta.

37. Loomelidu liikmel on kohustus esitada andmeid loodud teoste ja esituste kohta vhemalt kord aastas vi loomeliidu nudmisel.

38. Andmed loodud teoste ja esituste kohta kajastatakse loovisikute registris, mida peab loomeliidu juhatus.

39. Loomeliit kogub samuti enda algatusel andmeid(teose pealkiri, teose loomise vi esitamise vi avaldamise aeg jne.) oma liikmete loodud teoste vi esituste kohta.

40. Andmete esitamise korrektsust arvestatakse loometoetuste vi hvituste mramise otsustamisel.Dokument on alla laetav siit: EKL riigieelarvest saadavate toetuste maksmise kord.doc


Print   
EAA © 2005 Aadress: Vabaduse vljak 6, 10146 Tallinn | Tel: 6 273 630 | Faks: 6 273 631 | ekl@eaa.ee